Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2010 r. nr 1744 zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXX/1744/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675 )  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr CCCXVIII/1743/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2010 r.”,

-  w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Zobowiązuje dyrektora do protokolarnego przekazania do dnia 31 grudnia 2010 r. wszystkich spraw i dokumentów kierowanej jednostki osobie wyznaczonej przez Zarząd Powiatu w Lubinie”.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku ze złożoną przez Pana Jarosława Sierackiego rezygnacją ze stanowiska dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie (pismo z dnia 22 listopada 2010 r.) oraz pismem z dnia 29 listopada 2010 r. o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 31 grudnia 2010 r., zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)