Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1743 w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVIII/1743/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 26 listopada 2010 r.

 

w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 96, poz. 620) oraz  § 12 ust. 2 Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Lubinie Nr LIV/37/2006 z dnia 26 października 2006 r. oraz art. 70 kodeksu pracy Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.    Odwołuje Pana Jarosława Sierackiego z dniem 31 grudnia 2010 r. ze stanowiska dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

2.    Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 stycznia 2011 r.

3.    Zobowiązuje dyrektora do protokolarnego przekazania do dnia 31 stycznia 2011 r. wszystkich spraw i dokumentów kierowanej jednostki osobie wyznaczonej przez Zarząd Powiatu w Lubinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku ze złożoną przez Pana Jarosława Sierackiego rezygnacją ze stanowiska dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie (pismo z dnia 22 listopada 2010 r.), zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)