Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1741 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVIII/1741//2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 26 listopada 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i § 6 ust. 4, 5 uchwały Nr CLXXX/1013/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na likwidację zużytych składników majątku ruchomego zgodnie z wnioskiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie z dnia 24.11.2010 r., Nr AD.2143/1/4521/2010, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lubinie wystąpił z wnioskiem z dnia 24.11.2010 r., Nr AD. 2143/1/4521/2010 o wyrażenie zgody na likwidację zużytych składników majątku ruchomego.

            Zgodnie z § 6 ust. 4 i 5 uchwały Nr CLXXX/1013/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia
17 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek, likwidacja zużytych składników majątku ruchomego powierzonego powiatowej jednostce organizacyjnej o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 3.500,00 zł brutto, może nastąpić po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)