Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1739 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr  CCCXVIII/1739/2010

Zarządu Powiatu w Lubinie

z dnia 26 listopada 2010r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek.

 

 

Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr CLXXX/103/2009  Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. O zakwalifikowaniu majątku ruchomego do kategorii majaku zbędnego lub zużytego oraz sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki.

2. Jednostka przekazuje na piśmie pozostałym jednostkom informację o zbędnych składnikach majątku ruchomego. Jednostka może zamieścić tę informację w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

3. Kierownik jednostki przystępuje do zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego po upływie 14 dni od poinformowania pozostałych jednostek”.

 

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbędne składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny z zastrzeżeniem ust.3

2. Zbywanie przez jednostkę składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500 złotych brutto, może nastąpić po uzyskaniu zgody Zarządu powiatu.

3. Darowizna zbędnych składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w ust.2, jest dopuszczalna, o ile nie dojdzie do skutku inny sposób ich zagospodarowania.

4. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się                   w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

5. Do oddania do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy zbędnych składników majątku ruchomego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sprzedaży składników majątku ruchomego.

6. Zużyte składniki majątku ruchomego podlegają likwidacji z zastrzeżeniem ust.7

7. Zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 2 mogą być zlikwidowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

8. Likwidacji zużytych składników majątku ruchomego dokonuje komisja likwidacyjna, powołana przez kierownika jednostki”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana zapisów w Uchwale  Nr CLXXX/103/2009 Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek, wynika z konieczności doprecyzowania zapisów dotyczących mienia ruchomego zbędnego i zużytego. Nowe zapisy jednoznacznie wskazują, że mienie zużyte podlega likwidacji.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)