Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1738 w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Uchwała Nr CCCXVIII/1738/2010

Zarządu  Powiatu w Lubinie

z dnia 26 listopada 2010r.

 

w sprawie sporządzania informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz.753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675) oraz Uchwały Nr LI/339/2010 Rady powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala się co następuje:

§ 1

 

 Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu przedkładają informację o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności pieniężnych, do:

1. Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami,

2. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie należności oświatowych, z wyłączeniem należności o których mowa w pkt 1,

3. Wydziału Spraw Społecznych w zakresie pomocy społecznej,

 w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 

§ 2

 

1. Wydział Finansowy w oparciu o informacje przekazane przez wydziały, o których mowa    w § 1 przedstawi Zarządowi Powiatu zbiorczą informację o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty spłatach należności pieniężnych.

3. Informacja, o której mowa w ust.1 jest sporządzana wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Głównemu Księgowemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięciem Nadzoru Nr NK.II.JK8.0911-27/10 z dnia 23 lipca 2010r.Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważności § 8 ust. 1 i 2 oraz załącznika do Uchwały Nr LI/339/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu określenie zakresu oraz terminu przekazania przez  kierowników jednostek organizacyjnych powiatu informacji o umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty należności pieniężnych, w celu przygotowania sprawozdania Zarządowi Powiatu, które przedkładane jest Radzie Powiatu.


Załączniki

-
  zał 1738.doc
(27.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)