Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2010 r. nr 1737 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVIII/1737/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 413 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1.      zwiększa dochody bieżące o kwotę 363 000 zł,

2.      zwiększa dochody majątkowe o kwotę 50 000 zł.

 

 

§ 2

 

Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 413 000 zł, zgodnie                            z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

 

1.      zwiększa wydatki bieżące o kwotę 363 000 zł, z tego:

1)     zwiększa wydatki jednostek budżetowych o kwotę 363 600 zł, z tego:

a) zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę
243 000 zł,

b) zwiększa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
o kwotę 120 600 zł,

2)  zmniejsza świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600 zł, 

 

2.      zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł, z tego:

1)        zwiększa inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000 zł. 

 

 

 

§ 3

 

Zwiększa planowaną kwotę dochodów i wydatków zadań administracji rządowej w 2010 r. o kwotę 263 000 zł oraz przemieszcza planowane wydatki między paragrafami w ramach jednego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

Dokonuje zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  w 2010 r., polegających na przemieszczeniu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Dokonuje zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków,     o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

1.      Dokonuje zmniejszenia rezerwy budżetowej z kwoty ogółem 177 400 zł do kwoty
142 400 zł, tj. o kwotę 35 000 zł, w tym:

1)  zmniejsza rezerwę ogólną z kwoty 134 000 zł do kwoty 99 000 zł, tj. o kwotę 35 000 zł.

2.      Powyższa zmiana skutkuje przemieszczeniem kwoty 35 000 zł z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Lubińskiego na 2010 r. przedstawia się następująco:

1.     Dochody budżetu powiatu w wysokości                                  107 020 297,09 zł,

z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie  90 748 589,09 zł,

2)  dochody majątkowe w kwocie 16 271 708,00 zł,

2.     Wydatki budżetu powiatu w wysokości                                   135 863 390,09 zł, 

z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie 102 249 114,00 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 33 614 276,09 zł.

3.     Deficyt budżetu powiatu w wysokości                                     28 843 093,00 zł,

4.     Przychody budżetu powiatu w wysokości                                  30 343 093,00 zł,

5.     Rozchody budżetu powiatu w wysokości                                     1 500 000,00 zł.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Lubinie.

 


Załączniki

-
  Objaśnienia do zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010
r.doc
(59 KB)

-
  zał 1 - dochody.docx
(17.33 KB)

-
  zał 2 - wydatki.doc
(221.5 KB)

-
  zał 3 - zadania rządowe.docx
(20.48 KB)

-
  zał 4 - porozumienia.docx
(18.66 KB)

-
  zał 5 - wydatki unijne.docx
(20.77 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)