Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2010 r. nr 1735 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVII/1735/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 23 listopada 2010 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,        Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,   poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:           

 

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów organizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie       wystawy pt. „Dziecko niepełnosprawne w obiektywie”,  do wysokości  500  złotych (słownie: pięćset złotych).

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie

                                    Rozdział  80195     Pozostała działalność

                                    § 4210  -   Zakup materiałów i wyposażenia

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)