Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2010 r. nr 1734 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVII/1734/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 listopada 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Powiatem Lubińskim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, na pokrycie kosztów wydatków bieżących dotyczących zakupu: sprzętu teleinformatycznego, sprzętu i armatury pożarniczej, paliwa do samochodów i sprzętu, odzieży i umundurowania specjalnego, sprzętu kwaterunkowego, opon do samochodów pożarniczych.

2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Barbarę Schmidt Wicestarostę do podpisania porozumienia określonego w § 1.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)