Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2010 r. nr 1732 zmieniająca uchwałę Nr CCLXV/1454/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVII/1732/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 listopada 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr CCLXV/1454/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XLVI/315/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale Zarządu Powiatu w Lubinie Nr CCLXV/1454/2010  z  dnia 6 kwietnia 2010 roku
w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków  Państwowego   Funduszu  Rehabilitacji  Osób   Niepełnosprawnych  w   2010  roku   zmienionej  uchwałą  Nr  CCLXXXV/1570/2010 Zarządu  Powiatu  w  Lubinie  z  dnia  15  czerwca 2010 r. oraz uchwałą NrCCCX/1714/2010 Zarządu  Powiatu  w  Lubinie  z  dnia  26  października 2010 r.   wprowadza   się  następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 2) lit. a) kwotę 90 000,00 zł zastępuje się kwotą 84 657,50 zł
2) w § 1 w pkt 2) lit. c) kwotę 111 363,00 zł zastępuje się kwotą 123 123,98 zł
3) w § 1 w pkt 2) lit. d) kwotę 60 000,00 zł zastępuje się kwotą 53 581,52 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Barbarze Schmidt – Wicestaroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

    Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. spowodowana jest zmniejszeniem wydatków w zadaniu „Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” o kwotę 5 342,50 zł. oraz w zadaniu „Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych” o kwotę 6 418,48 zł. Natomiast zwiększenie wydatków w zadaniu „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” o kwotę 11 760,98 zł spowodowane jest  koniecznością dostosowania form pomocy do bieżących potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Zmiana rozdysponowania środków finansowych na ww. zadania jest wynikiem rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)