Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2010 r. nr 1730 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXVI/1730/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów opracowania i wydania książki promującej dziedzictwo kulturowe Powiatu Lubińskiego pt. „SALEZJAŃSKIE DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE W DEKANACIE LUBIŃSKIM W LATACH 1945-1974 za trzech pierwszych rządców Kościoła wrocławskiego ks. dra Karola Milika ks. Kazimierza Lagosza ks. kardynała Bolesława Kominka w oparciu o akta  IPN we Wrocławiu” do kwoty 8 700 złotych (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych).

 

Źródło finansowania: Dział 750 – Administracja publiczna,

                             Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)