Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2010 r. nr 1727 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030.
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCXV/1727/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 15 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 153, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030, w brzmieniu określonym w załącznikach:

1)    Załącznik Nr 1 – projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030,

2)    Załącznik Nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030.  

 

§ 2

 

Kieruje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030 do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz przedstawia Radzie Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)