Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r. nr 194 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXIV/ 194 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia  29 stycznia  2009 r.

 

 

w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

 

Na podstawie art.12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917) uwzględniając opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 Zwalnia Panią Jolantę Dubińską dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2008/2009.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Rada Powiatu w Lubinie zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela może zwolnić dyrektora z realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Uchwała nr CXXVIII/702/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego zawartym w piśmie z dnia 24 listopada 2008 r., znak: NK.II.0911-17/624/08 utraciła swoją moc.

Pani Jolanta Dubińska zwróciła się z wnioskiem do Rady Powiatu  o zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

Czynności związane z właściwą organizacją pracy i sprawnym zarządzaniem placówką wymagają pełnej dyspozycyjności, co często trudno pogodzić z realizacją obowiązkowych godzin dydaktycznych.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)