Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2010 r. nr 1722 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Data publikacji: 03.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 03.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCIV/1722/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządzie

powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218,  z  2008  r. Dz. U.  Nr 180,  poz. 1111,  Nr   223,  poz.  1458,  z  2009 r. Nr 92, poz. 753

z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675)  oraz art. 19 ust. 1  i  art. 39 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Zarząd Powiatu  w  Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wszczyna   postępowanie  o   udzielenie    zamówienia  publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie  pn. ,,Organizacja  wyjazdu zimowego  dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  na obóz integracyjno – naukowy”. 

 

§ 2

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie
    przetargu nieograniczonego na  zadanie jw. , w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Krzysztof Wojciechowski

2. Sekretarz                         -  Dagmara Olejnik

3. Członek                           -  Alicja Augustyniak

4. Członek                           -  Ewa Gierałt

5. Członek                           -  Dorota Zioło

 

§ 3

Zapoznaje się z projektem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

§ 4

Powierza czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych Rafałowi Bartkiewiczowi – Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych.

 

§ 5

Wykonanie   uchwały    powierza    Wydziałowi   Infrastruktury   Technicznej   i   Zamówień

Publicznych oraz Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 6

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi – Członkowi Zarządu.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)