Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r. nr 192 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXIV/192/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 407, art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227) Rada Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubinie.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu w Lubinie spełniając wymóg art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227) przedstawia Radzie Powiatu w Lubinie do zatwierdzenia opracowany projekt zestawienia przychodów i wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na rok 2009.

Zgodnie z art. 407 ww ustawy środki powiatowych funduszy przeznacza się na:

1)      edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

2)      wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

3)      wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

4)      realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

5)      przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień oraz parków,

6)      przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

7)      przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

8)      przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

9)      profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

10)  wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

11)  wspieranie ekologicznych form transportu,

12)  działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

13)  prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,

na których występują te ruchy,

14)  inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Propozycję podziału opracowano w oparciu o zadania zgłoszone do udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie.


Załączniki

1
  Załącznik.doc
(61 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)