Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2010 r. nr 1705 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 01.12.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.12.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR CCCIX/1705/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 października 2010 r.

 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i  z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675)  Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Panią Renatę  Napieralską  – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego  w zakresie rozliczenia zadania polegającego na wybudowaniu  chodnika w miejscowości Bukowna – droga nr 1227D  zgodnie z umową z dnia 08-06-2010 r. zawartą  pomiędzy Gminą Lubin a Powiatem Lubińskim.

 

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Infrastruktury Drogowej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15-07-2010 r.

 

 

 

 

 

  

Uzasadnienie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wnioskuje o upoważnienie dla Renaty Napieralskiej –Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie w celu rozliczenia budowy chodnika  w miejscowości Bukowna zrealizowanego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227D Bukowna – Lisiec”. Budowa chodnika jest współfinansowana przez Gminę Lubin na mocy umowy zawartej z Powiatem Lubińskim w dniu 08-06-2010 r. Inwestycja była prowadzona i nadzorowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie. Korespondencja związana z wykonaniem umowy prowadzona była pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Lubinie a Urzędem Gminy od połowy lipca 2010 r. w związku z czym w § 3 uchwały umieszczono stosowny zapis sankcjonujący ten okres.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)