Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r. nr 190 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR  XXXIV/190/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz.1759,  z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), Rada Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zmienia się treść uchwały  Nr  XXX/196/2004 r.  Rady  Powiatu  w  Lubinie  z  dnia 25  listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego, zmienionej uchwałami  Rady  Powiatu  w  Lubinie  nr XXXIV/228/05  z  dnia 31 marca 2005 r., nr XL/262/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r., nr XLV/309/06 z dnia 26 stycznia 2006 r., nr LII/362/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XII/71/2007 z dnia 17 maja 2007 r., nr XXI/116/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., nr XXV/143/2008 z dnia 31 marca 2008 r., nr XXVIII/156/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. oraz XXIX/162/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w ten sposób, że  w załączniku do uchwały „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym” wprowadza się poniższe zmiany: 

 

a) Zmienia się  rozdział 9.3    Wieloletni Plan Inwestycyjny, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

b)  Zmienia się w rozdziale 9.4  punkt 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

c) Tabelę 3. „Zestawienie inwestycji drogowych” w całości zastępuje się nową Tabelą 3. „Zestawienie inwestycji drogowych” o treści jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

d) W tabeli 4. „Zestawienie inwestycji oświatowych i sportowych oraz publicznych” zmienia się pozycję   5,  która otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, wartość planowanych inwestycji drogowych zwiększa się i wynosi: 110 872 521,- PLN a wartość planowanych inwestycji oświatowych i sportowych oraz publicznych zwiększa się i wynosi 50 846 667, - PLN.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Proponowane zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Lubińskiego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym wynikają z przygotowania i przyjęcia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013, inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i 1190D ul. Leśna w Lubinie” i koniecznością zapewnienia finansowania na cały zakres. Łączy się wcześniejsze odrębne zadania w jedno oraz podaje się nakłady finansowe zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zaktualizowano również koszt zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane lub rozpoczynane w latach 2009-2011. W związku z powyższym planowane nakłady na inwestycje drogowe w latach 2007-2011 wyniosą 110 872 521 zł.


Załączniki

1.
  zalacznik 1.doc
(129.5 KB)

2.
  załącznik nr 2.xls
(50.5 KB)

3.
  zalacznik 3.xls
(33 KB)

4.
  załącznik nr 4.xls
(28 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)