Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w CZĘŚCI C na: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.
Data publikacji: 10.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 10.11.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 274773-2010 z dnia 2010-10-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
1.Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem. 2.Dostawy podzielone są następująco: a)...
Termin składania ofert: 2010-10-13


Lubin: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem
Numer ogłoszenia: 318387 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274773 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem. 2.Dostawy podzielone są następująco: a) CZĘŚĆ A Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Przemysłowa 1 w ilości do 700 Mg (500 Mg w 2010r. i 200 Mg w 2011r.) wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem - drogi powiatowe; b) CZĘŚĆ B Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, w ilości do 1600 Mg, wraz z transportem, załadunkiem i wyładunkiem w tym: - 800 Mg w 2011r. - Baza w Rudnej ul. Wesoła 11 - drogi wojewódzkie, - 800 Mg (500 Mg w 2010r. i 300 Mg w 2011r.) - plac składowy w Rudnej ul. Witosa 7 - drogi powiatowe c) CZĘŚĆ C Dostawa kruszywa naturalnego (piasku płukanego frakcji 0-2mm) do zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, w ilości do 600 Mg w 2011r. do Bazy w Chocianowie ul. Trzebnicka 22 wraz z transportem oraz załadunkiem i wyładunkiem - drogi wojewódzkie. 3.Łączna masa kruszywa naturalnego dla wszystkich części określonych w ust. 2 wynosi 2900Mg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                      Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: CZĘŚĆ C

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                      Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DĄBROWA Danielewski Wiktor, DĄBROWA, ul. Wiejska 57, 62-069 Palędzie, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9762,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                 Cena wybranej oferty: 9516,00

·                 Oferta z najniższą ceną: 9516,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16836,00

·                 Waluta: PLN.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
10.11.2010 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)