Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
Data publikacji: 04.11.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 04.11.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu
Numer ogłoszenia: 312341 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272819 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu: 1) I LO w Lubinie, ul. M. Kopernika 7, 2) II LO w Lubinie, Al. Niepodległości 31, 3) IV LO w Lubinie, ul. Szpakowa 1, 4) V LO w Lubinie, ul. Edukacji Narodowej 6. 2.Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu pt.Era inżyniera-programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3.Wykonawca dostarczy do pracowni Szkolnych Ośrodków Karier jednostek oświatowych wymienionych w pkt. 1. sprzęt dydaktyczny: -4 sztuki tablic interaktywnych, -4 sztuki projektorów multimedialnych, -4 sztuki komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, -4 zestawy głośników stereofonicznych, -4 sztuki mikrofonów. Powyższy sprzęt dydaktyczny zostanie połączony w 4 zestawy. Każdy z zestawów będzie obejmował: -1 szt. tablicy interaktywnej, -1 szt. komputera przenośnego, -1 szt. projektora, -1 zestaw głośników stereofonicznych, -1 szt. mikrofonu. 4.Zamawiający przy dostawie do każdej z jednostek oświatowych wymienionych w pkt. 1. wymaga jednorazowego uruchomienia całego zestawu sprzętu dydaktycznego w tym: 1. Montażu podstaw jezdnych do tablic interaktywnych. 2. Uruchomienia laptopa i zainstalowania oprogramowania do tablic na laptopie. 3. Podłączenia i uruchomienie projektora, głośników i mikrofonu. 4. Kalibracji tablic. 5. Prezentacji możliwości zestawu. 5.Wykonawca przeprowadzi w jednostkach oświatowych cztery szkolenia. Każde szkolenie będzie trwało 4 godziny z zakresu obsługi ww. zestawu w terminie wskazanym w projekcie umowy. 6.Uszczegółowiony zakres przedmiotu zamówienia został zwarty w specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącej załącznik nr 7. 7.Dopuszczalny jest sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach, a niżeli wymagania określone przez Zamawiającego. 8.Zastrzega się, że wszystkie wskazania dotyczące nazw należy rozumieć, jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówieniach publicznych, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 9.Minimalna gwarancja wymagana przez zamawiającego na przedmiot zamówienia została określona w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 32.32.20.00-6, 38.65.21.00-1, 30.21.31.00-6, 32.34.00.00-8, 30.23.72.00-1, 48.62.00.00-0, 48.42.20.00-2, 48.76.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu pt.Era inżyniera-programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • VOLTEX S.A, ul. Wójta Henryka 45, 59-300 lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 46857,76

  • Oferta z najniższą ceną: 46857,76 / Oferta z najwyższą ceną: 67295,20

  • Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Olejnik
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
04.11.2010 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)