Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. : Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340.
Data publikacji: 29.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 29.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340
Numer ogłoszenia: 305569 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292535 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340 o długości 2,39 km polegającego na: - frezowaniu nawierzchni jezdni, - wzmocnieniu geosiatką nawierzchni w miejscach spękań podłużnych i poprzecznych, - wykonaniu warstwy profilującej, - wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni głównej, - wykonaniu warstwy ścieralnej zatok autobusowych, zjazdów i na skrzyżowaniach, - uzupełnieniu poboczy, - wykonaniu oznakowania poziomego. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ oraz projekt wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.11.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o. o., Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1569115,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 944776,56

·           Oferta z najniższą ceną: 944776,56 / Oferta z najwyższą ceną: 1186517,89

·           Waluta: PLN.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

Rejestr zmian dokumentu
29.10.2010 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Sienkiewicz)