Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2009 roku nr 943 w sprawie kierowania placówką rodzinną w czasie nieobecności dyrektora.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA CLXIX/943/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

w sprawie kierowania placówką rodzinną w czasie nieobecności dyrektora.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powierza Pani Patrycji Kołodziejczak kierowanie Integracyjnym Rodzinnym Domem Dzieckaw Lubinie w czasie urlopu wypoczynkowego oraz innych nieobecności Pani Heleny Sobejko – dyrektora Placówki.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w razie nieobecności dyrektora placówką rodzinną kieruje osoba wyznaczona przez podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z dyrektorem.

            Pani Helena Sobejko Dyrektor Integracyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Lubinie pismem z dnia 7 stycznia 2009 r. wskazała Panią Patrycję Kołodziejczak do kierowania Placówką na czas jej nieobecności.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)