Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2010 r. nr 1692 w sprawie zawarcia umowy użyczenia.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCVII/1692/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 października 2010 r.

 

 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Postanawia podpisać umowę użyczenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Baczynka” z siedzibą w Lubinie przy ul. Budziszyńskiej 29 na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 290/197 o powierzchni 0,0222 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Baczynka”, na cele projektowe i budowlane w związku z ubieganiem się o pozwolenie na budowę dojazdu do warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Lubinie.

2. Umowa użyczenia określona w ust. 1 zostanie zawarta na okres od dnia 22 października 2010 r. do dnia nabycia przez Powiat Lubiński prawa użytkowania wieczystego działki nr 290/197 nie dłużej niż do 30.04.2011 r.

3. Projekt umowy użyczenia określonej w ust. 1 stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Nieruchomość położona w obrębie 5 miasta Lubina oznaczona numerem geodezyjnym jako działka 290/197 o powierzchni 0,0222 ha, będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Baczynka” w Lubinie sąsiaduje z gruntem oznaczonym jako działka nr 289/10, stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. Z uwagi na fakt, że brak jest możliwości dojazdu do warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
zachodzi konieczność podjęcia działań nabycia przez Powiat Lubiński prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości.

W związku z tym do czasu nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej „Baczynka” tej nieruchomości niezbędne jest zawarcie umowy użyczenia w celu ubiegania się o pozwolenie na budowę dojazdu do warsztatów jednostki. Nabycie przez Powiat Lubiński nieruchomości nastąpiłoby w roku 2011 po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)