Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1685 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCVI/1685/2010

ZARZĄDU POWIATU  W LUBINIE

z dnia 5 października 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr CCCIII/1671/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadza się następującą zmianę:

- § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Powierza czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych Ryszardowi                   Kabatowi - Członkowi Zarządu”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)