Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2009 roku nr 941 w sprawie podziału środków finansowych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXIX/941/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

w sprawie  podziału środków finansowych na wspieranie  doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23,   poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458)   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz uchwały Nr XXXIII/185/2008  Rady  Powiatu  w  Lubinie   z dnia 18 grudnia 2008 r.  w sprawie budżetu Powiatu Lubińskiego na rok  2009  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza w 2009 roku kwotę  203 559 zł  na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński.

 

                                                                          § 2

 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego przeznacza się na:

 1. Organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli.
 2. Udział nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w różnych formach doskonalenia organizowanych przez inne podmioty.
 3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
 4. Organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych placówki.
 5. Organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.
 6. Szkolenie rad pedagogicznych.        
 7. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
 8. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia   zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub 

      placówki.

 1. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

  

§ 3

 

Ustala podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli i zwiększa plan wydatków nw. jednostek oświatowych:

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie                                                         19 000 zł
 2. II  Liceum Ogólnokształcące w Lubinie                                                            29 400 zł
 3. Zespół  Szkół Nr 1 w Lubinie                                                                            34 200 zł
 4. Zespół Szkół  Nr 2 w Lubinie                                                                            17 173 zł
 5. Zespół  Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie                          22 000 zł
 6. Zespół Szkół   w Chróstniku                                                                                8 046 zł
 7. Zespół Szkół Rolniczych  w Rudnej                                                                    5 400 zł
 8. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie                                                                 21 500 zł
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych                  32 630 zł
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie                                            9 320 zł
 11. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie                                                                4 890 zł

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                               

 

Uzasadnienie

 

Na realizację zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez  Powiat Lubiński w 2009 roku przeznacza się kwotę  205 322 zł (z czego kwota w wysokości  1 763 zł została zabezpieczona na realizację projektu „Nowe kwalifikacje dla nauczycieli – podyplomowe studia uprawniające do nauczania zawodu  technik – logistyk, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO Kapitał Ludzki Działanie  9.4).

Wielkość wyodrębnionych środków stanowi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Wnioski  o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku, złożone przez dyrektorów szkół i jednostek oświatowych, zostały zaopiniowane przez związki zawodowe działające w danej placówce.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)