Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2010 r. nr 1680 w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCVI/1680/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 października 2010 r.

 

w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 75, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatrudnia Panią Renatę Napieralską na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie z dniem 7 października 2010 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, pracodawca może na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy do innej jednostki organizacyjnej w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Pani Renata Napieralska pełniła obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie od dnia 5 grudnia 2007 r. do dnia 5 października 2010 r.

W celu uregulowania spraw związanych z kierowaniem ww. jednostki, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)