Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2010 r. nr 1673 w sprawie wyrażenia zgody na budowę masztu radiowego.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCIV/1673/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 września 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na budowę masztu radiowego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wyrażą zgodę na budowę przez firmę ORNET Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej nr 26 masztu radiowego na dachu budynku internatu położonego w obrębie Chróstnik na działce nr 109/67 stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego w zakresie zgodnym z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chróstniku z dnia 02.09.2010 r., Nr L. dz. K 300/120/2010 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Upoważnia Pana Bronisława Tomaszewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Chróstniku do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z zawarciem z firmą ORNET Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej nr 26 umowy najmu części dachu budynku określonego w ust. 1 z przeznaczeniem na umieszczenie masztu radiowego, na okres 3 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chróstniku.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Ryszardowi Kabatowi – Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            W dniu 26.08.2010 r. firma ORNET Sp. z o.o. złożyła do Zespołu Szkół w Chrótniku ofertę na budowę masztu radiowego na dachu budynku internatu w związku z wypowiedzeniem umowy przez Dyrektora tej jednostki dzierżawy części komina i nieruchomości położonej w Chróstnik oznaczonej numerem jako działka 109/68 ze względu na ogłoszenie przez  Zarząd Powiatu w Lubinie przetargu na zbycie nieruchomości.

Dyrektor Zespołu Szkół w Chróstniku wnioskiem z dnia 02.09.2010 r., Nr L.dz. K 300/120/2010 wystąpił o wyrażenie zgody na budowę przez firmę ORNET Sp. z o.o. masztu radiowego na dachu budynku internatu położonego w obrębie Chróstnik na działce
nr 109/67.

            Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubińskiego gospodaruje Zarząd Powiatu. Z uwagi na fakt, że Zarząd Powiatu uchwałą Nr CCLXV/1464/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. upoważnił Dyrektora Zespołu w Chróstniku do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tej jednostki tylko do zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń, niezbędne jest podjęcie tej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)