Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2009 roku nr 940 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXIX/940/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

 w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 i Nr 220 poz. 1420) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Upoważnia Panią Beatę Grzelińską - dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie do udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami umów dotyczących  wykonywania prac remontowych  pionu  kanalizacyjnego i pomieszczeń przyległych w budynku szkoły do kwoty 15 000 PLN  (słownie: piętnaście tysięcy  złotych).

2. Upoważnienie określone w ust. 1 obowiązuje do 31.12. 2009 r.

 

§ 2

 

Zobowiązuje Wydział Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych do współpracy oraz udzielania wszechstronnej pomocy w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Ryszardowi Kabatowi  Członkowi  Zarządu
Z-cy  Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.   

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)