Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1669 w sprawie zorganizowania konkursu filmowego.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCIII/1669/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 21 września 2010 r.

 

w sprawie zorganizowania konkursu filmowego.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Postanawia zorganizować konkurs filmowy pn. „Powiat lubiński w kadrze” i zakupić nagrody do wysokości 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych).

2.      Zatwierdza regulamin konkursu filmowego (w załączeniu).

3.      Źródło finansowania : Dział 750 – Administracja publiczna.

                                          Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2

Powołuje jury do oceny filmów,  w następującym składzie:

1.      Przewodniczący - Krzysztof Maciejak

2.      Członek - Grzegorz Lasecki

3.      Członek - Ryszard Siwak

4.      Członek - Dariusz Szymacha

5.      Członek - Adrian  Dołhańczyk

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W ramach konkursu pn. „Powiat lubiński w kadrze” wyłoniony zostanie najbardziej oryginalny, nowatorski film promujący powiat lubiński. Zgodnie z regulaminem konkursu filmy będą uwzględniały zabytki, obiekty przyrodnicze, imprezy kulturalne, wydarzenia, znane postaci, czyli wszystko to, co może zaciekawić i zauroczyć.

 

Ponadto celem konkursu jest:

§         zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych,

§         zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, artystycznej oraz do lepszego poznania naszego powiatu pod względem historycznym, kulturalnym i społecznym,

§         zapoznanie mieszkańców powiatu  z nowym portalem www.powiat-lubin.tv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Załącznik do uchwały

 Zarządu Powiatu w Lubinie

nr CCIII/1669/2010  z dnia 21.09.2010 r.

 

 

 

Regulamin konkursu filmowego

pn. „POWIAT LUBIŃSKI W KADRZE”

 

 

I.        ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Lubinie.

 

II.      CELE

Głównym celem konkursu jest:

§         wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu o powiecie lubińskim i jego mieszkańcach,

§         zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych,

§         zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, artystycznej oraz do lepszego poznania naszego powiatu pod względem historycznym, kulturalnym             i społecznym.

 

III.     PRACA KONKURSOWA

1.       Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD lub CD-ROM, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 10 minut, a minimalny - 5 minut.

 

2.       Każda praca powinna promować powiat lubiński uwzględniając np. zabytki, obiekty przyrodnicze, imprezy kulturalne, wydarzenia, znane postaci, czyli wszystko to, co może zaciekawić, zauroczyć i przyciągnąć.

 

3.       Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego, teledysku) oraz technice (np. animacji).

 

4.       Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.

 

5.       Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania                      i kultury osobistej.

   

IV.     ZASADY UCZESTNICTWA

1.       W konkursie mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek: dzieci, młodzież
i dorośli. Nie jest on jednak przeznaczony dla osób zajmujących się filmowaniem profesjonalnie. Uczestnikami konkursu mogą być osoby mieszkające w powiecie lubińskim lub uczące się na terenie powiatu.

 

2.       Praca może być zgłoszona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę reżyserską, przy czym wszyscy uczestnicy konkursu muszą spełniać powyższe warunki.

 

V.      ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

  1. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Projektów i Promocji Starostwa Powiatowego w Lubinie               (pokój nr 130, tel. 76 746 72 04) oraz na stronie internetowej www.powiat-lubin.tv .

 

  1. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

3.       Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową  należy nadsyłać bądź składać do 22 października 2010 roku do godz.15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin (Kancelaria, pok.113).

 

  1. Nadesłany film bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęty do konkursu.

 

5.       Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz wyrażenie zgody na pierwsze opublikowanie filmu.

6.       Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

 

 

VI.   PRAWA AUTORSKIE

1.       Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługują im wyłączne, niczym nieograniczone  autorskie prawa osobiste i  majątkowe do filmu.

 

2.       Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatora konkursu na wszelkich polach eksploatacji.

 

3.       Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich filmów przez organizatora konkursu.

 

 

VII.   PRACA JURY KONKURSU

1.       Do oceny złożonych filmów zostanie powołane przez organizatora konkursu jury.

 

2.       Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 25 października 2010 roku.   

                     

3.       Zwycięzcy konkursu (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowani nagrodami.

 

4.       Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

 

5.       Prace, które nie spełnią kryteriów przedstawionych w Regulaminie, nie będą oceniane.

 

 

VIII.      OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26 października 2010 r.

 

  1. O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani przez Organizatora. Informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie powiatu www.powiat-lubin.tv .

 

3.       Filmy zakwalifikowane do konkursu zostaną zamieszczone na portalu internetowym www.powiat-lubin.tv .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

uczestnika konkursu filmowego
pn. „POWIAT LUBIŃSKI W KADRZE”

 

 

Tytuł filmu ................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Autora / ów  …...............................................................................................................

Szkoła / Uczelnia / Miejsce pracy (niepotrzebne skreślić) ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. ................................................... e.mail ...............................................................................
 

Oświadczenie Autora filmu

 

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do filmu. Zapewniam, że film został przeze mnie stworzony bez udziału osób trzecich oraz, że nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączałby moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na organizatora konkursu.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie filmu do celów promocji powiatu lubińskiego,  na pierwsze i dalsze publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatora konkursu.

Przekazuję nieodpłatnie organizatorowi konkursu autorskie prawa majątkowe w zakresie:

1)      utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,       w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)      obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)      rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Oświadczam również, że przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie.

 

Data: ......................................................................

 

 

Podpis(y) Autora(ów): ......................................................................................................................................................

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby poniżej 18-go roku życia :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Lubinie 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)