Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2010 r. nr 1667 w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powyżej 5 000 zł. przypadających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCIII/1667/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 21 września 2010 r.

                                                                              

w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powyżej 5 000 zł. przypadających Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

Na podstawie art.32  ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12712, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz.142  oraz poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 56 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz § 4 pkt  3 i § 7 pkt 3  Uchwały Nr LI/339/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lubińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

Wobec nieskuteczności przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego umarza się należność pieniężną przysługującą Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie z tytułu najmu lokalu od byłego najemcy Romana Książek, na którą składają się należność główna w kwocie 5225,08 zł. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności każdej z kwot wchodzących w skład należności głównej do dnia 14.09.2010 r. w kwocie 2 472,96 zł. oraz kosztami sądowymi w kwocie 250,00 zł. i egzekucyjnymi w kwocie 2 018,26 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)