Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1663 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCII/1663/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 14 września 2010 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220  i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,  poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180. Poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Wyraża zgodę na pokrycie kosztów organizacji przez Zespół Szkół Specjalnych                w Lubinie Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie „Sprawni-Razem” Lubin 2010, do wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

2.      Niniejsza impreza jest elementem promocji powiatu.

Źródło finansowania : Dział 750 – Administracja publiczna.

                                    Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie po raz drugi uzyskał od Ogólnopolskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” w Warszawie prawo do organizacji Ogólnopolskich Mistrzostw w Kręglarstwie „Sprawni-Razem”.

Zgodnie z przedłożonym przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie kosztorysem kwota 1 000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup 25 plakatów i zakup 50 koszulek dla zawodników.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)