Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1660 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCI/1660/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

                                                  

w sprawie zawarcia umowy.

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z uchwałą Nr LIII/349/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Lubińskim a Gminą Bogatynia w sprawie przekazania dotacji celowej w kwocie 22 000  zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków sierpniowej powodzi, jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Barbarę Schmidt Wicestarostę do podpisania umowy określonej w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)