Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1658 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCI/1658/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości, w skład których wchodzą działki ewidencyjne nr 897 i 899 położonych w obrębie 8 miasta Lubina (ul. Leśna) stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.

2.      Nie wyraża zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości, w skład których wchodzą działki ewidencyjne nr 897 i 899 położonych w obrębie 8 miasta Lubina
(ul. Leśna) stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.      Zgodę, o której mowa w pkt. 1 warunkuje wykonaniem na nieruchomościach nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie pismem znak ZDP-4115/SL/04/10
z dnia 22 lipca 2010 r. uzupełnionym pismem znak ZDP-4115/SL/05/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. wystąpił o udzielenie zgody właściciela nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 897 i 899 położone w obrębie 8 miasta Lubina, stanowiące własność Powiatu Lubińskiego, na usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie.” Ponadto Dyrektor ZDP w Lubinie uzasadnia konieczność usunięcia drzew ich złym stanem biologicznym oraz opadającymi z nich owocami, które zanieczyszczają nawierzchnię chodnika powodując jego śliskość, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszego. Powołane w piśmie argumenty dotyczące braku zachowania skrajni ścieżki rowerowej zasługują na uwzględnienie. Z tego też względu należy przychylić się do prośby wnioskodawcy i wyrazić zgodę na usunięcie drzew, które mogą stanowić utrudnienia dla użytkowników ścieżki rowerowej.

W wyniku dokonanych oględzin w terenie stwierdzono potrzebę usunięcia drzew i krzewów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik ten zawiera katalog drzew i krzewów, które w głównej mierze stwarzają przeszkody dla prawidłowej realizacji inwestycji przebudowy ul. Leśnej, m.in. budowa zatok postojowych i przejść dla pieszych oraz budowa oświetlenia drogowego, jak również, o czym mowa powyżej, nie zachowują wymaganej wysokości skrajni ścieżki rowerowej.  

Załącznik nr 2 zawiera katalog drzew i krzewów, których lokalizacja nie stanowi kolizji z realizowaną inwestycją oraz ich stan, na dzień dokonywania oględzin, nie znajduje podstaw do ich usunięcia.

           


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)