Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1657 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCI/1657/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675)  i art. 25b oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 20 m2 usytuowanego na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6a z przeznaczeniem na działalność szkoleniowo-wykładową, na okres 1 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2010 r.

 

 

 

 

 

  

 

Uzasadnienie

 

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie wnioskiem z dnia 30.08.2010 r., Nr MDK 222/07-0710/10 wniósł o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (poprzednia umowa zawarta była na okres 1 roku) lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6a o powierzchni użytkowej 20 m2 z przeznaczeniem na działalność szkoleniowo-wykładową z dotychczasowym jego najemcą - Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Lubinie.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna powiatu ma prawo zawierać kolejne umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia na tą samą nieruchomość lub jej część z tym samym podmiotem za zgodą Zarządu Powiatu w Lubinie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)