Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 r. nr 1654 w sprawie zawarcia porozumienia.
Data publikacji: 25.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 25.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCCI/1654/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 14 września 2010 r.

 

w sprawie zawarcia porozumienia.

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lubińskim
a Województwem Dolnośląskim w sprawie przekazania pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w kwocie 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową na odcinku od obwodnicy Rudnej do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (od km 66+353 do km 80+379)”.

2.       Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr CCLXXVI/1522/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia
11 maja 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia.

 

§ 3

 

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę Starostę Lubińskiego i Mirosława Gojdzia – Członka Zarządu – Zastępcę Starosty ds. Infrastruktury Drogowej do podpisania porozumienia określonego w § 1.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument Krzysztof Sienkiewicz

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)