Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2009 roku nr 938 w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.
Data publikacji: 02.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXIX/938/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 2 pkt 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje zmian w budżecie Powiatu Lubińskiego na 2009 r., polegających na przemieszczeniu planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

                 

                 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, wydatki budżetu Powiatu Lubińskiego na 2009 r. przedstawiają się następująco:

 

- wydatki bieżące w wysokości                                                                   97 851 311 zł

    w tym m.in.:

     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       55 185 599 zł

     - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

        na zadnia realizowane na podstawie porozumień

        między tymi jednostkami                                                                          747 000 zł

     - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji

        stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora

        finansów publicznych                                                                               301 000 zł

 

- wydatki majątkowe w wysokości                                                           34 516 239 zł      

w tym m.in.:

- na zadania inwestycyjne                                                                      32 496 872 zł

- zakupy inwestycyjne                                                                              1 061 367 zł

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

1.
  Zał - wydatki.doc
(73 KB)

2.
  Uzasadnienie.doc
(110.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)