Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe "
Data publikacji: 20.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 20.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 293865-2010 z dnia 2010-10-19 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Lubin


Lubin: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe
Numer ogłoszenia: 293747 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kostki betonowej szarej o gr. 8 cm w ilości 720,96 m² na plac budowy ul. Leśna w Lubinie, ponieważ kostka pochodząca z rozbiórki, którą należało wykorzystać zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania prac brukarskich nie odpowiada wymaganym normom pod względem rozmiarów i kolorystyki oraz jest w znaczny stopniu uszkodzona..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanką do udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest zamówienie dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym nr II/2009 i nieprzekraczające 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonanie stało się niezbędne na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, ponieważ kostka odzyskana w trakcie rozbiórki, którą zgodnie z dokumentacją projektową należało wykorzystać w pracach brukarskich odbiega znacznie od wymaganych norm głównie pod względem rozmiarów i kolorystyki. Ponadto kostka ta jest w dużej mierze zniszczona i nie nadaje się do ponownego wbudowania. Tak więc koniecznym stał się zakup kostki odpowiadającej normom co zapewni prawidłową eksploatację nawierzchni chodników i wjazdów a w przypadku uszkodzeń będzie podstawą do napraw gwarancyjnych przewidzianych w umowie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Konsorcjum firm: 1. Zakład Transportowo - Sprzętowy TRAWOS Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 177, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

·         2. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.,, ul. 1 - go Maja 42, 38-100 Strzyżów, kraj/woj. podkarpackie.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

Rejestr zmian dokumentu
20.10.2010 Utworzenie dokumentu. (Beata Michalik)