Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.
Data publikacji: 06.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 06.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257335-2010 z dnia 2010-09-20 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Wykonanie przebudowy pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie. W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty: - zmiana sposobu odwodnienia powierzchni pomostów i spoczników, -...


Lubin: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie
Numer ogłoszenia: 273255 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257335 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy pochylni do kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą - drogą powiatową nr 1192D w Lubinie. W ramach przebudowy wykonane zostaną następujące roboty: - zmiana sposobu odwodnienia powierzchni pomostów i spoczników, - nowe ukształtowanie gzymsów wraz z płytą pomostową w zakresie ich konstrukcji, - zastosowanie dylatacji z wkładką neoprenową, - racjonalne rozmieszczenie wpustów odwadniających, - wymiana urządzeń odwadniających wraz ze studzienkami odbiorczymi spod rur spustowych, - zmiana sposobu zamocowania słupków poręczy zabezpieczających w gzymsach, - zmiana nawierzchni pomostu, - zmiana nawierzchni na dojściach do pochylni. Zakres robót określają między innymi: przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji, projekt budowlany i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik nr 8 do zaproszenia do negocjacji wykonane przez EKSPERT Spółka z o. o., ul. Storczykowa 9, 57-300 Jaszkowa Dolna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.53-7, 45.23.24.10-9, 45.22.11.13-7, 45.23.32.92-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                     Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                     Zakład Inżynierii Lądowo- Wodnej JAZ, ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1024813,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·               Cena wybranej oferty: 1250000,00

·               Oferta z najniższą ceną: 1250000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1250000,00

·               Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·               1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·               2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których jedno było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszone w BZP nr 127888 -2010) unieważnione w dniu 28.05.2010r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Drugie postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszone w BZP nr 138483 -2010) unieważnione w dniu 16.06.2010r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, w szczególności w zakresie oraz wielkości przedmiotu zamówienia oraz jego istotnych cech, w zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wprowadził żadnych zmian. Warunki udziału są identyczne z występującymi w dwóch poprzednich procedurach. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 upzp po podpisaniu umowy nie przystąpił do realizacji zadania a tym samym nie zrealizował zadania. Natomiast środki finansowe przeznaczone na realizację zadania są przydzielone na rok bieżący. Zamawiający ponownie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 postanowił prowadzić negocjacje i zawrzeć umowę z nowym wykonawcą.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
12.10.2010 Edycja dokumentu (Grzegorz Lasecki)