Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340.
Data publikacji: 05.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340
Numer ogłoszenia: 274857 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie , ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu byłej drogi wojewódzkiej nr 292, która od 01 stycznia 2010 roku zmieniła kategorię drogi na powiatową nr 1220D na odcinku od km 74+950 do km 77+340 o długości 2,39 km polegającego na: - frezowaniu nawierzchni jezdni, - wzmocnieniu geosiatką nawierzchni w miejscach spękań podłużnych i poprzecznych, - wykonaniu warstwy profilującej, - wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni głównej, - wykonaniu warstwy ścieralnej zatok autobusowych, zjazdów i na skrzyżowaniach, - uzupełnieniu poboczy, - wykonaniu oznakowania poziomego. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ oraz projekt wykonawczy i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                        Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                        Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.11.11.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości: 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 3.Wadium może być wnoszone w formie pieniądza, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 20-10-2010r. do godz. 9:00. Wpłaty wadium, które należy dokonywać na rachunek nr 42 1600 1462 0008 0486 9461 7039 Fortis Bank S.A. O/ LUBIN z dopiskiem wadium PN XIX/2010, powinny być dokonane z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 20-10-2010r. do godz. 9:00 była na wyciągu bankowym Zamawiającego zarejestrowana wpłata. 4.W przypadku formy wadium innej niż przelew na rachunek Wykonawca odpowiedni dokument złoży niespięty z ofertą. 5.Okres ważności wadium powinien być równy, co najmniej okresowi związania złożoną ofertą. 6.Zamawiający nie dopuszcza innej niż wymieniono wyżej formy i trybu wnoszenia wadium. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c/zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

·                        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Nie dotyczy

·                   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych: -Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże realizację zamówienia lub zamówień polegających na remoncie lub odnowie nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco o łącznej wartości robót wg umów nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto. -Na potwierdzenie tego warunku należy złożyć wykaz zrealizowanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonania robót, o wartości łącznej nie mniejszej niż wyżej określona, przy czym wartość pojedynczego zadania zgodnie z umową winna wynosić nie mniej niż 100 tys. zł brutto zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·                   III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym zrealizowanie zamówienia: - Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował wytwórnią mas bitumicznych o wydajności co najmniej 50 Mg/godz., zlokalizowaną w odległości zapewniającej transport mieszanki bitumicznej w ciągu 2 godz. do miejsca wbudowania, jadąc samochodem ciężarowym od tej wytwórni do miejscowości Rudna wliczając w to czas załadunku, transportu i rozładunku mieszanki na placu budowy. - Na potwierdzenie tego warunku ma złożyć wykaz z podaniem rodzaju, wydajności i lokalizacji wytwórni zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, a w przypadku gdy będzie dysponował taką wytwórnią w przyszłości przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wytwórni na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia.

·                   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Nie dotyczy

·                   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                                 Wykonawca posiada sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedłoży opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż dwukrotna cena brutto przedstawiona w ofercie za całe zadanie będące przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                        wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                   III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 1A do SIWZ - Zbiorcze zestawienie kosztów. 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie. 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie. 5. Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                        1 - Cena - 90

·                        2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin pok. nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki

-
  PROJEKT UMOWY PN XIX- - 2010.doc
(96.5 KB)

-
  SIWZ_PN XIX.doc
(170 KB)

-
  SIWZ załączniki od 1 do 6.doc
(83.5 KB)

-
  PROJEKT WYKONAWCZY 2.zip
(7.15 MB)

-
  przedmiar remont 1220D Rudna Lubin CZ 2.zip
(322.55 KB)

-
  SST 1220D.zip
(869.81 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
05.10.2010 Utworzenie dokumentu.