Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1652 w sprawie zawarcia umowy.
Data publikacji: 05.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCC/1652/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 września 2010 r.

                                                  

 

w sprawie zawarcia umowy.

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Lubińskim a Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z siedzibą w Lubinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Lubińskiego dotacji celowej w kwocie 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr 1018/177/L polegających na wykonaniu zadania pn.: „Opracowanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz wykonanie projektów budowlanych na renowację elementów wieży i Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie”, jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Upoważnia Małgorzatę Drygas-Majkę  Starostę Lubińskiego i Ryszarda Kabata Członka Zarządu Z-cę Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska do podpisania umowy określonej w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)