Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1651 w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie.
Data publikacji: 05.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 05.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCC/1651/2010 

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 września 2010 r.        

w sprawie wszczęcia postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie.

Na podstawie  art. 32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218,  z  2008  r. Dz. U.  Nr 180,  poz. 1111,  Nr   223,  poz.  1458,  z  2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z  dnia 19 grudnia 2008 r.  -  o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U.   z 2009 r. Nr 19, poz.100) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wszczyna postępowanie w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie.

§ 2

Ustala, iż wybór partnera prywatnego zostanie dokonany w trybie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101).

§ 3

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno prywatnym  w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Rafał Bartkiewicz

2. Sekretarz                         -  Marta Kuczyńska

3. Członek                           -  Magdalena Pieńko

4. Członek                           -  Krzysztof Wojciechowski                               

 

§ 4

Wykonanie   uchwały   powierza  Wydziałowi  Infrastruktury Technicznej   i   Zamówień Publicznych.

§ 5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Mirosławowi Gojdziowi,  Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Infrastruktury Drogowej.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)