Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu
Data publikacji: 04.10.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 04.10.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

Lubin: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu.
Numer ogłoszenia: 272819 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński , ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl : tel.(76) 746 71 50, (76) 746 71 10, (76) 746 71 96

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu dydaktycznego dla czterech pracowni Szkolnych Ośrodków Karier w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Lubińskiemu: 1)I LO w Lubinie, ul. M. Kopernika 7, 2)II LO w Lubinie, Al. Niepodległości 31, 3)IV LO w Lubinie, ul. Szpakowa 1, 4)V LO w Lubinie, ul. Edukacji Narodowej 6. 2.Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu pt.Era inżyniera-programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3.Wykonawca dostarczy do pracowni Szkolnych Ośrodków Karier jednostek oświatowych wymienionych w pkt. 1. sprzęt dydaktyczny: -4 sztuki tablic interaktywnych, -4 sztuki projektorów multimedialnych, -4 sztuki komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, -4 zestawy głośników stereofonicznych, -4 sztuki mikrofonów. Powyższy sprzęt dydaktyczny zostanie połączony w 4 zestawy. Każdy z zestawów będzie obejmował: -1 szt. tablicy interaktywnej, -1 szt. komputera przenośnego, -1 szt. projektora, -1 zestaw głośników stereofonicznych, -1 szt. mikrofonu. 4.Zamawiający przy dostawie do każdej z jednostek oświatowych wymienionych w pkt. 1. wymaga jednorazowego uruchomienia całego zestawu sprzętu dydaktycznego w tym: 1.Montażu podstaw jezdnych do tablic interaktywnych. 2.Uruchomienia laptopa i zainstalowania oprogramowania do tablic na laptopie. 3.Podłączenia i uruchomienie projektora, głośników i mikrofonu. 4.Kalibracji tablic. 5.Prezentacji możliwości zestawu. 5.Wykonawca przeprowadzi w jednostkach oświatowych cztery szkolenia. Każde szkolenie będzie trwało 4 godziny z zakresu obsługi ww. zestawu w terminie wskazanym w projekcie umowy. 6.Uszczegółowiony zakres przedmiotu zamówienia został zwarty w specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącej załącznik nr 7. 7.Dopuszczalny jest sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach, a niżeli wymagania określone przez Zamawiającego. 8.Zastrzega się, że wszystkie wskazania dotyczące nazw należy rozumieć, jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówieniach publicznych, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 9.Minimalna gwarancja wymagana przez zamawiającego na przedmiot zamówienia została określona w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 32.32.20.00-6, 38.65.21.00-1, 30.21.31.00-6, 32.34.00.00-8, 30.23.72.00-1, 48.62.00.00-0, 48.42.20.00-2, 48.76.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje przynajmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego lub/i sprzętu multimedialnego o wartości brutto nie mniejszej 50 000 zł każde zamówienie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi (CE) dla: -tablic interaktywnych, -projektorów multimedialnych, -komputerów przenośnych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz.2.Specyfikacja techniczna zamówienia stanowiąca załącznik nr 7 do siwz.Specyfikacja techniczna zamówienia stanowi uszczegółowiony przedmiot zamówienia.3.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców z zastrzeżeniem,że w przypadku udzielenia zamówienia w całości lub w części podwykonawcy zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia dotyczącego podwykonawców-załącznik nr 4 do siwz. 4.Pełnomocnictwa. 5.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum przed podpisaniem umowy zamawiający wezwie do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.W przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy do oferty dołączyć umowę spółki cywilnej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie i na warunkach zapisanych w postanowieniach umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul.Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, pok. 215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego:Starostwo Powiatowe w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin, Kancelaria ogólna- pok 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu pt.Era inżyniera-programy rozwojowe dla licealistów Powiatu Lubińskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

SIWZ wraz z załącznikami 1,2,3,4,6
  SIWZ wraz z zal.1,2,3,4,6.doc
(292 KB)

Projekt umowy - Załącznik nr 5
  zalacznik nr 5 - projekt umowy.doc
(180.5 KB)

Specyfikacja techniczna zamówienia - Załącznik nr 7
  zalacznik nr 7 - specyfikacja techniczna zamowienia.doc
(230.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Olejnik,
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
04.10.2010 Edycja dokumentu (Piotr Denis)