Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - zamówienie uzupełniające.
Data publikacji: 29.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 29.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 266369 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco - zamówienie uzupełniające Całość zamówienia obejmuje maksymalnie wbudowanie 220 Mg mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco (średnia głębokość 4 cm) na sieci dróg powiatowych i wojewódzkich, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, w zależności od potrzeb tj. mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco z WMB i /lub z recyklera. 2.Zakres robót mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco obejmuje: - pionowe obcięcie diamentowymi piłami tarczowymi krawędzi ubytku w nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - odkucie lub sfrezowanie starej nawierzchni w miejscu uszkodzenia, - oczyszczenie ręczne lub mechaniczne miejsca przewidzianej naprawy, - posmarowanie dna i boków uszkodzenia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, - wypełnienie ubytku masą mineralno - bitumiczną 0/12,8 mm na gorąco z WMB i /lub z recyklera, - mechaniczne zagęszczenie ułożonej masy przy użyciu walca lub płyty wibracyjnej, - posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie drobnym kruszywem, - uporządkowanie terenu robót, wywóz gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy (zgodnie z ustawą o odpadach)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·           1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·           2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, natomiast zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe obejmowało wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco z WMB i /lub z recyklera. Z uwagi na pozostałe jeszcze do naprawy ubytki na drogach powiatowych i wojewódzkich, zasadne jest dalsze dokonanie napraw nawierzchni powyższą technologią. W związku z powyższym niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco z WMB i /lub z recyklera.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·           Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych KAMADEX Sp. z o. o., Miroszowice 19h, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
29.09.2010 Utworzenie dokumentu.