Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA pn. Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych.
Data publikacji: 27.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 27.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Lubin: Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych
Numer ogłoszenia: 264929 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228619 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71 00, faks 76 746 71 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.10-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.51-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DUBLER Spółka Cywilna, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 92, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350319,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 284734,85

  • Oferta z najniższą ceną: 284734,85 / Oferta z najwyższą ceną: 364835,52

  • Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Dagmara Olejnik
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
27.09.2010 Utworzenie dokumentu.