Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1647 w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011.
Data publikacji: 21.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 21.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCC/1647/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 września 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr LIII/348/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lubińskiego, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala założenia do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                                                                                             do Uchwały Nr CCC/1647/2010

                                                                                                                                             Zarządu Powiatu w Lubinie

                                                                                                                                             z dnia 7 września 2010 r.

 

 

 

 

Założenia do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011

 

 

Lp.

Nazwa wskaźników

Wysokość wskaźników

w 2010 r.

Wysokość wskaźników

w 2011 r.

1

2

3

4

1.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów  i usług konsumpcyjnych

1,0%

2,3%

2.

Nominalny wzrost wynagrodzeń brutto

wg załącznika Nr 2

wg załącznika Nr 2

3.

Przeciętne wynagrodzenie                       w sektorze przedsiębiorstw

2,5%

4,0%

4.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 

1 317

1 386

5.

Odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego

1 047,84

1 117,42

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                                                                            do Uchwały Nr CCC/1647/2010

                                                                                                                                             Zarządu Powiatu w Lubinie

                                                                                                                                             z dnia 7 września 2010 r.

 

Wskaźniki wzrostu wynagrodzeń na 2011 r.

 

Lp.

Jednostki

Wysokość wskaźników

na 2011 r.

1.

Placówki oświatowe

Pracownicy oświatowi wg odrębnych przepisów,

2.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie

 

0%

3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     w Lubinie

0%

4.

Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce

 

0%

5.

Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie

 

0%

6.

Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach

 

0%

7.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

 

0%

8.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie

0%

9.

Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania                   i Adopcji z siedzibą w Ścinawie

0%

10.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie

wg zawiadomienia Wojewody

11.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie

wg zawiadomienia Wojewody

12.

Starostwo Powiatowe

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z wejściem w życie w roku 2010 nowej ustawy o finansach publicznych, od 2011 r. obowiązują ograniczenia w uchwalaniu budżetu powiatu (nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). Należy zatem ustalić wysokość wskaźników wzrostu w 2011 r.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na sprawne i terminowe realizowanie procedur związanych z przygotowaniem projektu budżetu powiatu.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)