Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 r. nr 1646 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011.
Data publikacji: 21.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 21.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 
UCHWAŁA NR CCC/1646/2010
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 7 września 2010 r.

 

 

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857), rozporządzenia MEN z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. Nr 222, poz. 1756) oraz Uchwały Nr LIII/348/2010 Rady Powiatu  w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lubińskiego, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala procedurę przygotowania przez jednostki organizacyjne powiatu, jednostki powiązane z budżetem powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże wymienione w załączniku Nr 1, materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla Powiatu Lubińskiego na 2011 r., w całości  przeznacza się na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubiński oraz placówki oświatowe otrzymujące dotację z budżetu Powiatu Lubińskiego. 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Subwencja oświatowa na 2011 r. dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Lubiński jest naliczona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (algorytm i standard).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki stanowiący podstawę do naliczenia subwencji dla jednostki ustala się na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                               do Uchwały Nr CCC/1646/2010                                                                                                                                      Zarządu Powiatu w Lubinie

                                                                                                               z dnia 7 września 2010 r.

 

 

 

I.  Jednostki organizacyjne Powiatu Lubińskiego:

 

1)      Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie

2)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

3)      Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce

4)      Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie

5)      Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach

6)      Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

7)      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie

8)      Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji z siedzibą w Ścinawie

10)  Szkoły i placówki publiczne

1.      I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
 2. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
 3. Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie
 4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie
 5. Zespół Szkół w Chróstniku
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej
 7. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych
 9. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie
 11. Powiatowe Centrum Edukacji w Lubinie
 12. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie

 

II. Jednostki powiązane z budżetem powiatu:   

 

1.      Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Lubinie – Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria im. św. Jana Bosko we Wrocławiu

2.      Bursa Salezjańska dla Młodzieży Męskiej im. św. Jana Bosko w Lubinie - Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria im. św. Jana Bosko we Wrocławiu

 1. Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zagłębiu Lubin S.A. – Zagłębie Lubin S.A.                w Lubinie

4.      Prywatne Policealne Studium Administracji Publicznej w Lubinie - J. Augustynowicz Osiek

5.      Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie - J. Augustynowicz Osiek

6.      Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Lubinie - J. Augustynowicz Osiek

 1. Policealna Szkoła Górnicza Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie – MCKK Sp. z o.o. w Lubinie
 2. Studium Zdrowia i Urody w Lubinie - Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.                    w Poznaniu Filia w Lubinie
 3. Szkoła Europejska „Eurocollege” w Lubinie - Towarzystwo Edukacji Bankowej
  w Poznaniu Filia w Lubinie
 4. Szkoła Informatyki i Internetu w Lubinie - Towarzystwo Edukacji Bankowej
  w Poznaniu Filia w Lubinie
 5. Studium Medyczne w Lubinie - Towarzystwo Edukacji Bankowej
  w Poznaniu Filia w Lubinie
 6. Policealna Szkoła Medyczna - Towarzystwo Edukacji Bankowej
  w Poznaniu Filia w Lubinie
 7. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – M. Tomaszewski Lubin
 8. III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – M. Tomaszewski Lubin
 9. Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie – M. Tomaszewski Lubin
 10. Policealna Szkoła w Lubinie – Przedsiębiorstwo ,,ROLBUD” Sp. z o.o. w Legnicy
 11. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie - Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Hipoterapeutyczne w Legnicy
 12. Policealne Studium w Lubinie - Ośrodek Kształcenia ,,COGITO” B. Skrzypczak  Lubin
 13. Medyczne Studium w Lubinie - Ośrodek Kształcenia ,,COGITO” B. Skrzypczak  Lubin
 14. Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie – Ośrodek Kształcenia ,,COGITO”              B. Skrzypczak Lubin
 15. Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Lubinie – Ośrodek Kształcenia ,,COGITO” B. Skrzypczak Lubin
 16. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – Ośrodek Kształcenia ,,COGITO”  B. Skrzypczak Lubin
 17. Liceum Uzupełniające w Lubinie – Ośrodek Kształcenia ,,COGITO”  B. Skrzypczak Lubin
 18. Policealna Szkoła WILIAMS  w Lubinie – AZAREES COMPANY Sp. z o.o. Lublin
 19. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA –                              A. Włochowicz-Kucharczyk Gliwice
 20. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA –  A. Włochowicz-Kucharczyk Gliwice

 

 

III.  Powiatowe służby, inspekcje i straże:

 

1)      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie

2)      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                                              do Uchwały Nr CCC/1646/2010                                                                                                                                      Zarządu Powiatu w Lubinie

                                                                                                              z dnia 7 września 2010 r.

 

1)      W terminie do dnia 24 września 2010 roku wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały złożą materiały niezbędne do opracowania projektu budżetu na rok 2011. Materiały należy sporządzić w 1 egzemplarzu i przekazać do odpowiednich Wydziałów Starostwa         w celu ich zaopiniowania. Wydziały Starostwa opiniują materiały złożone przez jednostki w terminie do dnia 1 października 2010 r.

2)      Zaopiniowane plany na rok 2011, o których mowa w pkt 1, wydziały merytoryczne przekażą Skarbnikowi w terminie do dnia 1 października 2010 r.

3)      Plan dochodów i wydatków należy sporządzić w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych bez znaku po przecinku.

 

Ww. materiały i plany na rok 2011 powinny zawierać następujące informacje:

 

I. DANE OGÓLNE

a)      nazwa jednostki,

b)      adres,

c)      pełną szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

 

II.        PLAN DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

NA ROK 2011

                                                                                                                      (w zł)

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie na dzień  31.12.10 r.

Plan na

rok 2011

%

(7:6)

1

2

3

4

6

7

8

I.       Dochody bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.     Dochody majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem dochody

 

 

 

 

III.             PLAN WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

NA ROK 2011

                                                                                                                      (w zł)

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie na dzień  31.12.10 r.

Plan na

rok 2011

%

(7:6)

1

2

3

4

6

7

8

I.       Wydatki bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    Wydatki majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki 

 

 

 

 

 

IV.              PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ

 

(w zł)

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010 r.

Plan na 2011 rok

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

V.                 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ

 

(w zł)

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010 r.

Plan na 2011 rok

1

2

3

4

5

6

I.       Dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

II.     Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.              PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE                   W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(w zł)

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010 r.

Plan na 2011 rok

1

2

3

4

5

6

I.       Dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

II.     Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.           WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI

(w zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Poniesione nakłady

do końca 2010 r.

Planowane nakłady

na rok 2011

źródła

finansowania

1

2

3

4

5

6

7

 

 I .Inwestycje

    kontynuowane

    (nazwa zadania)

 

 

 

 

 

 

II. Inwestycje

    rozpoczynane

    w roku 2011

    (nazwa zadania)

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

VIII.        WYKAZ WYDATKÓW REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI (§ 4270)

(w zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Wydatki poniesione

do końca 2010 r.

Planowane nakłady

na rok 2011

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

 I .Remonty

    kontynuowane

    (nazwa zadania)

 

 

 

 

 

 

II. Remonty

    rozpoczynane

    w roku 2011

    (nazwa zadania)

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

IX.              WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  NIEPODLEGAJĄCYCH  ZWROTOWI

 

Dochody                                                                                                                                (w zł)

Dz.

Rozdz.

§

Programy i projekty

Limit dochodów w okresie realizacji              wg umowy

Planowane dochody   do

31.12.2010

Planowane dochody         w roku 2011

Planowane dochody       po 2011 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                  

Wydatki                                                                                                                                (w zł)

Dz.

Rozdz.

§

Programy i projekty

Limit wydatków  w okresie realizacji              wg umowy

Planowane wydatki   do

31.12.2010

Planowane wydatki          w roku 2011

Kwota do wydatkowania po 2011 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 R. Nr 256, POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.) WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

 

 

Dział ...............  rozdział ...........................

 

                                                                                                                                 (w zł)

§

Dochody

Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010 r.

Plan na 2011 r.

1

2

3

4

 

I.   Dochody wg paragrafów

 

 

 

II.  Stan środków pieniężnych na początek roku 

 

 

Ogółem  (I+II)

 

 

                                                                      

 

 

                                                           (w zł)

§

Wydatki

Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010 r.

Plan na 2011 r.

1

2

3

4

 

I.   Wydatki wg paragrafów

 

 

 

II.  Stan środków pieniężnych na koniec roku

 

 

Ogółem  (I+II)

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

...................................................                                                                ....................................

miejscowość i data                                                                                      podpis i pieczęć 

 

 

 

Wydziały Starostwa opiniują plany finansowe sporządzone przez jednostki.

W opinii należy stwierdzić, czy zaplanowane wydatki zapewniają prawidłową działalność jednostki oraz wykazać ewentualne różnice i kwoty sporne wraz z uzasadnieniem.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)