Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr 1642 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektu - sztolni.
Data publikacji: 21.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 21.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCIX/1642/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektu - sztolni.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 25b i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) oraz § 12 Uchwały Nr XXII/128/2000 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. Nr 112 poz. 1878 i z 2010 r. Nr 77 poz. 1175), Zarząd Powiatu
w Lubinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Wyraża zgodę na wynajem Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Bilardowemu z siedzibą w Lubinie przy ul. Wyszyńskiego 10, obiektu - sztolni o łącznej powierzchni 378 m2, położonego w obrębie 5 miasta Lubina na działce nr 289/10 przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6, na cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Umowa najmu określona w ust. 1 zastanie zawarta na okres 10 lat tj. od 01.09.2010 r. do 31.08.2020 r.

3. Warunki umowy najmu określa projekt umowy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

4. Ustala miesięczny czynsz za wynajem w wysokości 1.250,00 zł netto + 22% podatku VAT.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Lubinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2010 r.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie wnioskiem                z dnia 17.08.2010 r., Nr ZSZiO/KG/071/10/2758 wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu obiektu (sztolni) o powierzchni 378 m2,  położonego w obrębie 5 miasta Lubina na działce nr 289/10, Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Bilardowemu z siedzibą                     w Lubinie przy ul. Wyszyńskiego 10, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na cele statutowe stowarzyszenia.

            W myśl przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostki organizacyjne powiatu mogą oddawać części nieruchomości w najem lub dzierżawę, na okres powyżej trzech lat, za zgodą Zarządu Powiatu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)