Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Budowa placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.
Data publikacji: 20.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 20.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

  Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 256298-2010 z dnia 2010-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
zakres zamówienia obejmuje budowę placu zabaw na terenach zielonych placówki
Termin składania ofert: 2010-09-02

Lubin: Budowa placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 255199 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256298 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych, Szklary Górne 51c, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 849 73 00, faks 0-76 849 73 02.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna Powiatu Lubińskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje budowę placu zabaw na terenach zielonych placówki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 36.50.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo-Budowlana Building and Transport Anna Fedko, ul. M.Skłodowskiej - Curie 92/5, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114239,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 104090,63

  • Oferta z najniższą ceną: 104090,63 / Oferta z najwyższą ceną: 136089,11

  • Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Regina Dawidowicz
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
20.09.2010 Utworzenie dokumentu.