Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Zamówienia publiczne /  Archiwalne 2009-2010
Tytuł dokumentu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m (ekrany 2b i 2c wg koncepcji) oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.
Data publikacji: 16.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 16.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 214113-2010 z dnia 2010-08-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji i budowa ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al....
Termin składania ofert: 2010-08-23


Lubin: Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m (ekrany 2b i 2c wg koncepcji) oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie
Numer ogłoszenia: 253975 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214113 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie, ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 8497287, faks 076 8497289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m (ekrany 2b i 2c wg koncepcji) oraz budowę ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dokumentacji technicznej na budowę ekranów akustycznych długości 220m ekrany 2b i 2c wg koncepcji i budowa ekranu akustycznego długości 160m, przy drodze powiatowej nr 1191D Al. Niepodległości w Lubinie I. Dokumentacja techniczna zawierać będzie: 1. Projekt Budowlany 2. Projekt Wykonawczy 3. Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane prawem 4. Decyzja o pozwoleniu na budowę 5. Projekt czasowej i projekt zmiany stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniami 6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 7. Przedmiar Robót 8. Kosztorys Inwestorski 9. Wersja elektroniczna projektu II. Budowa ekranu akustycznego zrealizowana będzie zgodnie z wymienioną wyżej dokumentacją. Szczegółowy zakres określa program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją geotechniczną, projektem akustycznym i koncepcją architektoniczną stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.92-2, 45.26.26.40-9, 45.22.32.10-1, 71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       BOX -PACK Mirosław Olas, Dzierżązna 20A, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 467211,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                 Cena wybranej oferty: 513620,00

·                 Oferta z najniższą ceną: 513620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 584706,46

·                 Waluta: PLN.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Renata Napieralska
Osoba wprowadzająca dokument

Rejestr zmian dokumentu
16.09.2010 Utworzenie dokumentu.