Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1633 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Data publikacji: 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCV/1633/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Na   podstawie   art.  32   ust.  2  pkt  2  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998 r.   o    samorządzie

powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. ze zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218,  z  2008  r. Dz. U.  Nr 180,  poz. 1111,  Nr   223,  poz.  1458,  z  2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675)  oraz art. 19 ust. 1  i  art. 39 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   na   zadanie  pn. „Przebudowa  wewnetrznej sieci   kanalizacji   deszczowej i sanitarnej   dla warsztatów   szkolnych   Zespołu   Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 wraz z utwardzeniem terenów zielonych”.

 

§ 2

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie jw., w następującym składzie:

1. Przewodniczący              -  Krzysztof Wojciechowski

2. Sekretarz                         -  Dagmara Olejnik

3. Członek                           -  Magdalena Pieńko

4. Członek                           -  Ireneusz Kieler

5. Członek                           -  Jerzy Smyka

§ 3

 

Powierza czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem podpisania umowy, Rafałowi Bartkiewiczowi p.o. Dyrektora Wydziału Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych.

 

§ 4

 

Zapoznaje się z projektem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

§ 5

 

Wykonanie  uchwały powierza Wydziałowi  Infrastruktury  Technicznej i  Zamówień                  Publicznych.

 

§ 6

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Małgorzacie Drygas-Majce  Staroście Lubińskiemu.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)