Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1632 w sprawie ustalenia trybu i sposobu sporządzania materiałów z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego podlegających opublikowaniu.
Data publikacji: 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCV/1632/2010

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia trybu i sposobu sporządzania materiałów z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego podlegających opublikowaniu.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 i art. 62 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180,  poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i146,  Nr 106, poz. 675) oraz art. 33 i 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 Ustala tryb i sposób sporządzania materiałów z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego podlegających opublikowaniu na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Lubinie.

§ 2

 

1.       Wydział Finansowy sporządza kwartalną informację z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego.

2.      Kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilno-prawnym sporządzają :

1)      Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie jednostek oświatowych,

2)      Wydział Spraw Społecznych w zakresie jednostek pomocy społecznej,

3)      Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1.      Wydział Finansowy przygotuje roczną informację:

1)      z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego w poprzednim roku budżetowym,

2)      z wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

3)      o kwotach zobowiązań wymagalnych:

a)      wynikających  z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,

b)      uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem,

4)      informację o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego,

5)      wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.

2.      Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przygotuje roczną informację:

1) o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań z zakresu oświaty i wychowania,

2) o osobach prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w ramach realizowanych zadań z zakresu oświaty i wychowania,

3) o osobach prawnych i fizycznych realizujących zadania publiczne w oparciu o ustawę   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wydział Spraw Społecznych przygotuje roczną informację:

1) o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

2) o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

4. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przygotuje roczną informację o kwotach dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lubińskiego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przygotuje roczną informację - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty z określeniem wysokości umorzonych kwot  i uzasadnieniem umorzenia.

§ 4

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie oraz Zarząd Dróg Powiatowych  w Lubinie sporządzają informację kwartalną o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych                  o charakterze cywilno-prawnym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5

 

1.  Materiały określone w § 2 i 3 niniejszej uchwały sporządzają Wydziały Starostwa  i podpisują Dyrektorzy Wydziałów wymienionych w niniejszej uchwale

2.Materiały określone w § 4 niniejszej uchwały sporządzają jednostki organizacyjne powiatu  i podpisują Dyrektorzy jednostek organizacyjnych wymienionych w niniejszej uchwale.

3.  Materiały do publikacji zatwierdza Członek Zarządu zgodnie z podziałem kompetencji.

 

§ 6

 

1.       Wydział Finansowy i wydziały określone w § 2 podają do publicznej wiadomości informację określoną w § 2 niniejszej uchwały w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2.  Wydziały wymienione w § 3 przekazują informację określoną § 3 do  wiadomości publicznej  w terminie do 31 maja każdego roku oraz zamieszczają na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

3. Dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie  informację, o której mowa w § 4 przekazują do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału oraz zamieszczają na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.

4. Zasady publikowania informacji na stronie BIP określa Zarządzenie Nr 26/2004 Starosty  Lubińskiego z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

§ 7

 

Traci moc Uchwała Nr CCXII/1387/2006 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 23 maja 2006r. w sprawie jawności i przejrzystości finansów publicznych.

 

 

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów, Głównemu Księgowemu oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych i Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 9

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Ustalenie trybu i sposobu sporządzania materiałów z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego wynika z zapisów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Uchwała wskazuje wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu lubińskiego odpowiedzialne za przygotowanie zakresu informacji.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)