Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2010 r. nr 1629 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Data publikacji: 01.09.2010
Data na dokumencie/utworzenia: 01.09.2010
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CCXCV/1629/2010

 

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

 

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146/  i art. 25 b, art.35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

2.      Wykaz, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie na okres 21 dni.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie oraz w Biuletynie Powiatu Lubińskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)